Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Welkom bij golffanaat!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van golffanaat.nl, gevestigd op golffanaat.nl.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf golffanaat niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van de Onderneming. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door golffanaat te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Privacy Policy van golffanaat.nl.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn golffanaat.nl en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op golffanaat. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van golffanaat benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag niet:

Materiaal van golffanaat herpubliceren
Materiaal van golffanaat verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van golffanaat reproduceren, dupliceren of kopiëren
Herverdelen van inhoud van golffanaat
Deze overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Free Terms and Conditions Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. golffanaat.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van golffanaat.nl, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is golffanaat.nl niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

golffanaat.nl behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

Je bent gerechtigd om de Reacties op onze website te plaatsen en hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
De commentaren zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
U verleent golffanaat.nl hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij linken naar de Websites van andere vermelde bedrijven; en
Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com community sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
online directory distributeurs;
internet portals;
accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van golffanaat.nl compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar golffanaat.nl. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Het gebruik van het logo of ander artwork van golffanaat.nl zal niet worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een Website die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden, of de inbreuk of andere schending van deze rechten bepleiten.

Uw privacy
Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Deel deze pagina: